ฝึกอบรมแม่มือใหม่ใส่ใจสุขภาพ ต.จอมศรี อ.เพ็ญ อุดรธานี

ฝึกอบรมแม่มือใหม่ใส่ใจสุขภาพ ต.จอมศรี อ.เพ็ญ อุดรธานี

ปัญหาสำคัญอีกประการที่เกิดกับเด็กเล็กในชนบทจำนวนหนึ่งคือ แม่ไม่ได้เลี้ยงดูลูกน้อยด้วยตนเอง แต่ให้ปู่ย่าหรือตายายเป็นคนเลี้ยง ดังนั้นเด็กเล็กกลุ่มนี้จึงไม่ได้รับนมแม่และขาดโอกาสที่ดีในการเจริญเติบโตสมวัย แต่เมื่อมันเป็นปัญหาครอบครัวแล้ว สิ่งที่ต้องแก้ไขและทำให้ดีที่สุดคือ การเสริมสร้างความรู้และข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กให้กับปู่ย่าตายาย

การเลี้ยงลูกของคนรุ่นเก่านั้น อะไรที่ดีอยู่แล้วก็ให้ทำต่อไป แต่ด้วยสภาพของสังคมที่เปลี่ยนไป จะทำอย่างไรให้ปู่ย่าและตายายได้เข้าใจถึงวิธีการเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบัน แม้จะไม่สามารถเลี้ยงดูให้มีคุณภาพอย่างดีที่สุด แต่อย่างน้อยก็ให้ลูกน้อยนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและได้รับการเอาใจใส่ใกล้ชิดเท่าที่ปู่ย่าตายายจะทำได้ #ปัญหาพฤติกรรมของเด็กเริ่มต้นเกิดจากที่บ้าน

มูลนิธิฯ ได้มอบผ้าอ้อมเด็ก เสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นให้กับเด็กๆ และพ่อแม่ผู้ปกครองที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ และให้กำลังใจในการเลี้ยงลูกเพื่อที่พวกเขาจะได้เจริญเติบโตเป็นเด็กดีต่อไป

ขอขอบคุณคุณหมอจาก รพสต.ตำบลจอมศรีและคณะ อสม. ที่มาช่วยกันคัดเลือกเสื้อผ้า ขอขอบคุณผ้าอ้อมเด็กจาก MamyPoko Thailandขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ มาให้ ขอบคุณครับ .../\...