ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรมและตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า

ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรมและตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า

มูลนิธิฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม ซึ่งในปีนี้ได้ทำการสำรวจและคัดเลือกในพื้นที่ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย จำนวน 4 แห่ง ซึ่งทั้งหมดเป็นศูนย์เด็กเล็กที่ก่อตั้งมานาน ได้แก่ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ – ก่อสร้างห้องน้ำใหม่และปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก้ว – ก่อสร้างหลังคาอะลูซิงค์สนามเด็กเล่น 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนภูทอง – ปรับปรุงห้องน้ำเดิมและก่อสร้างห้องน้ำเพิ่ม 1 ห้อง 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยมงคลราม – ปรับปรุงห้องน้ำเดิมและพื้นที่โดยรอบ 
ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยแรงงานอาสาสมัครของพ่อแม่ผู้ปกครอง เพราะนอกจากจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณ ไม่ต้องจ้างผู้รับเหมาแล้ว ยังสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันในระหว่างชุมชนได้เป็นอย่างดี

งบประมาณทั้งหมดจำนวน 103,002-บาท ได้ผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตา คุณเลิศลักษณ์ ลีนุตพงษ์และมูลนิธิเมตตาธรรมเพื่อเด็กยากไร้ (ชื่อเดิม มูลนิธิลีนุตพงษ์) เป็นผู้สนับสนุนมอบให้มา ซึ่งท่านก็ได้ช่วยเหลือโครงการนี้มาโดยตลอด ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายแห่งได้รับการปรับปรุงและมีสาธารณูป โภคพื้นฐานที่ดีต่อสุขภาพอนามัยและการเรียนรู้ของเด็กๆ มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย

มูลนิธิฯ จะส่งมอบงานการปรับปรุงที่แล้วเสร็จให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่งในลำดับต่อไป หากผู้มีจิตเมตตาท่านใดประสงค์จะบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น พัดลม หม้อหุงข้าว ให้เด็กเล็กได้มีความสะดวกสบายมากขึ้น ท่านสามารถบริจาคสมทบร่วมกับมูลนิธิฯ ได้และขออนุโมทนาสาธุในเมตตาจิตของท่านมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ