ฝึกอบรมครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็ก ครั้งที่ 2/2561

ฝึกอบรมครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็ก ครั้งที่ 2/2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ห่างไกลนั้น โอกาสของครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็ก (ผดด.) ในการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ต่างๆ แทบจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย แม่ครูหลายคนทำหน้าที่มาตลอดชีวิต แต่ไม่เคยมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม เนื่องด้วยเพราะข้อจำกัดด้านเวลาและจำนวนบุคลากรของศูนย์ฯ ที่ไม่เพียงพอต่อการดูแลเด็กๆ ยิ่งประกอบกับนโยบายใหม่ของ อบต. ต้นสังกัดที่ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดทำการตลอดทั้งปี ไม่มีปิดเทอม....

ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิฯ จึงได้ริเริ่มโครงการ “ครูปฐมวัยคือหัวใจของการพัฒนา” เป็นการจัดฝึกอบรมในพื้นที่ที่แม่ครูสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างสบายอกสบายใจ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2/2561 และมีหัวข้อหลักสำคัญในการฝึกอบรม 3 เรื่องได้แก่ 
ก) การทำความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560
ข) การเขียนแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย และ 
ค) การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

โดยทั้งหมดนี้เป็นความร่วมมือด้านวิชาการและคณะอาจารย์วิทยากรจากสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ในครั้งนี้มีแม่ครูเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 110 คน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 49 แห่ง ที่มาจากเขตอำเภอต่างๆ ในจังหวัดหนองคาย และจำนวนเด็กเล็กทั้งหมดที่แม่ครูจะนำความรู้ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้พวกเขาได้มีการเจริญเติบโตสมวัยและพัฒนาการด้านสติปัญญาที่ดี จำนวน 2,094 คน

ขอขอบคุณคณะอาจารย์วิทยากรและนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยที่ได้มาให้ความรู้และความสนุกสนานแก่แม่ครูทั้งหลาย ขอขอบคุณเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ที่ใจดีให้ใช้สถานที่หอประชุมในการฝึกอบรม และขอขอบคุณคณะแม่ครูผู้ประสานงานประจำแต่ละอำเภอทุกท่านที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ขออนุโมทนาสาธุในเมตตาจิตและวิชาความรู้ที่ทุกท่านจะนำไปพัฒนาเด็กเล็กลูกหลานของแม่ครูทุกคนต่อไป ขอบคุณครับ